Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Okan Isiklar, handelend onder de naam ISIKFIT, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij K.v.K. Enschede, onder nummer: 85550930, enerzijds

En deelnemende consument of bedrijf anderzijds.

ISIKFIT werkt tevens waar nodig samen met derden om de dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen.

ISIKFIT is sport specifiek gespecialiseerd in Personal Training, Kettlebell Training, Group Training & special Workouts, Workshops, Cursussen, Voeding coaching en begeleiding, Sport-/bewegingsactiviteiten voor mannen en vrouwen van elke leeftijd.

Bij het afnemen van een dienst bij ISIKFIT, accepteert u de algemene voorwaarden van ISIKFIT.


Artikel 1. Begrippen

De organisatie: ISIKFIT

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) of bedrijf die deze overeenkomst aangaat met ISIKFIT voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Personal Trainer: Okan Isiklar

Activiteit(en):
 Coaching, Lifestyle Coaching, ondersteuning en begeleiding op het gebied van Personal Training, Small Group Training, Kettlebell Training, Boksen, Group Training, Workshops, Cursussen, Indoor en Outdoor Trainingen, Bedrijfstrainingen, Voeding coaching en begeleiding,

Overeenkomst:
 de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en ISIKFIT schriftelijk of mondeling een overeenkomst aangaan voor trainingen of andere diensten bij ISIKFIT.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij ISIKFIT voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Ook bij proeflessen, waarbij vaak nog geen inschrijving plaats vindt zijn de algemene voorwaarden van ISIKFIT van toepassing. Op iedere activiteit, producten en of dienst van ISIKFIT zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van ISIKFIT geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien ISIKFIT het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het digitale intake formulier dient volledig ingevuld te worden. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. In uitzonderlijke gevallen volstaat een mondelinge gezondheidsverklaring ook. Veranderingen betreffende gezondheid- en/of persoonsgegevens dient de klant per direct aan ISIKFIT door te geven. Hiervoor is de klant zelf verantwoordelijk

 

Artikel 4. Tijdstip en plaats

In overleg zullen ISIKFIT en de deelnemer de activiteiten inplannen en waar en wanneer deze worden aangevangen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is ISIKFIT bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte beheer van hun geplande afspraken. Indien afspraken niet tijdig worden verplaatst behoudt ISIKFIT zich het recht voor de sessie in rekening te brengen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor ISIKFIT als ook de deelnemer. Een trainingssessie met ISIKFIT vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer de deelnemer een week verhinderd is, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Het doorschuiven is alleen van toepassing op de eerste trainingssessie. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste/verschoven eerste trainingssessie(s).

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op ISIKFIT rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door ISIKFIT bepaald. ISIKFIT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat ISIKFIT niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door ISIKFIT aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Deelnemer bevestigd hierbij tevens dat hij of zij in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat hij of zij niet aan een aandoening lijdt die de deelname aan een training of programma zou kunnen beperken. Mocht dat wel het geval zijn, dan meldt deelnemer dit direct en kan hij of zij in overleg gaan of deelname aan een training of programma verstandig is. ISIKFIT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. 

Het is deelnemer duidelijk dat hij of zij eventueel letsel kan oplopen naar aanleiding van een product of een programma. ISIKFIT is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Deelnemer ontheft hierbij ISIKFIT van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen en/of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is ISIKFIT niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door ISIKFIT georganiseerde activiteiten. ISIKFIT is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen ISIKFIT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die ISIKFIT aanbiedt. De deelnemer is jegens ISIKFIT aansprakelijk wanneer ISIKFIT op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient ISIKFIT te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Deelnemer heeft er zelf voor gekozen om eventueel een dienst af te nemen van ISIKFIT. De intensiteit van de training wordt aangepast (waar nodig) in de loop van het traject. Deelnemer kan ten alle tijden de training stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen. Deze omvatten o.a. abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snelle of langzame hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. Deelnemer begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot de gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de trainingen.

Deelnemer begrijpt dat de informatie die hij of zij heeft over zijn of haar gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. Deelnemer erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat hij of zij verantwoordelijk is om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door ISIKFIT, die de trainingen uitvoert, wordt gevraagd. ISIKFIT verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

 

Artikel 7. Ontbinding/ opschorting

ISIKFIT is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is niet mogelijk. Wel kunnen de trainingen worden opgeschort op grond van medische indicatie met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts. Deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het door hem of haar betaalde of verschuldigde bedrag. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Normaliter, tenzij anders overeengekomen, wordt er in eerste instantie een trainingsduur aangegaan voor de periode van 6 maanden. In deze 6 maanden worden gemiddeld 52 sessies afgenomen bij 2 x per week.
Bij verlenging worden de trainingssessies voor onbepaalde tijd aangegaan. Bij beëindiging dient voor de 1e van de volgende maand te worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalender maand per gevolgde PT-sessie in 1 week. 

Dit betekent als volgt; train je 1 x per week dan is je opzegtermijn 1 kalendermaand. Train je 2 x per week, dan is je opzegtermijn 2 kalendermaanden. Train je 3 x per week, dan is je opzegtermijn 3 kalendermaanden, etc. 

Train je met meerdere personen uit 1 huishouden, dan is je opzegtermijn het totaal aantal afgesproken training sessies in 1 week.  

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal ISIKFIT meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Het is deelnemer bekend dat voorafgaande betaling vereist is. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is ISIKFIT gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient deelnemer deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan ISIKFIT te voldoen. Indien ISIKFIT over dient te gaan tot incasso van zijn vordering op deelnemer, is hij of zij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd of een betaalverzoek niet wordt betaald mag ISIKFIT een bedrag van €15,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is ISIKFIT gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, per eerste van de volgende maand.


Artikel 9. Ziekmeldingen, blessures en verhindering

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan ISIKFIT. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.
Bij het onderbreken wegens ziekte of blessures geldt een eigen risico van 1 maand. Traint de deelnemer meerdere malen per week, dan geldt een eigen risico van 2 weken. Bij langdurig verzuim worden de gemiste sessies voor 50% doorbelast. Er is dan geen mogelijkheid tot inhalen tenzij anders overeengekomen.
De overeenkomst kan voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Bij verhindering wegens welke reden dan ook, kunnen de trainingssessies in overleg met ISIKFIT dezelfde week ingehaald worden tenzij anders overeengekomen. In alle andere gevallen komen de lessen te vervallen. Tevens kan ISIKFIT bij verhindering ervoor kiezen om de kosten van de diensten volledig door te berekenen.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. ISIKFIT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Training behoudt ISIKFIT het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Vakanties worden ruim van tevoren aangekondigd. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met ISIKFIT aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan ISIKFIT.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

ISIKFIT is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Om goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens nodig. ISIKFIT is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van zijn deelnemers en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van ISIKFIT gebruikt. Desbetreffende gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. ISIKFIT houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Klantgegevens worden gebruikt om informatie omtrent ISIKFIT te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst. Toestemming van deelnemer is in andere gevallen altijd verplicht.

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website en sociale media. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door ISIKFIT. Ondanks de constante zorg en aandacht die ISIKFIT aan de samenstelling besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal ISIKFIT de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. ISIKFIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met ISIKFIT die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ISIKFIT is gevestigd.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. ISIKFIT is niet verantwoordelijk voor informatie die vermeld staan op anders sites en het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door ISIKFIT voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van ISIKFIT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ISIKFIT.

 

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van ISIKFIT zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door ISIKFIT ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie en van samenwerkende Personal Trainers en voeding coaches. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door ISIKFIT zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot ISIKFIT. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ISIKFIT is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.